รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2560 08:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MACO เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 334,296,950.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,342,969,500
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 95,940,866
ทุนใหม่ (บาท)                    : 343,891,036.60
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,438,910,366
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 จำนวน 
95,940,866 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 95,940,866 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันใช้สิทธิ                      : 02 พ.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 พ.ย. 2560
______________________________________________________________________