รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2560 18:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 3 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 พ.ย. 2560
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.175
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 9.625
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 9.45
ย)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ       : 22 พ.ย. 2560
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 20 พ.ย. 2560
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 13 ธ.ค. 2560
วยลงทุน
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากกองทรัสต์ MIT 
มีสภาพคล่องส่วนเกินจากที่กองทรัสต์ยังคงมีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ปอนด์ที่ลดลง
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและทำให้กองทรัสต์เกิดขาดทุนสะสม ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ
แต่สามารถจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยวิธีการลดทุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยสามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวไปจัดหารายได้ที่เหมาะสมต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ MIT ครั้งที่ 3 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.175
 บาทต่อหน่วยทรัสต์เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้