รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2560 17:20:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 (สอบทานแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่สามของปี 2560 จำนวน 648.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.6 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ซื้อมีการคาดการณ์ว่าราคาเหล็กโลกจะมีการปรับตัวสูงขึ้น
จึงมีการสั่งซื้อเข้ามามากขึ้นในไตรมาสนี้ โดยในไตรมาสที่สามของปีนี้บริษัทมีปริมาณการขายทั้งสิ้น
36,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 55
ในขณะเดียวกันราคาขายเฉลี่ยต่อตันก็เพิ่มสูงขึ้นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสที่สามของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 6.9 
ลดลงอย่างมากจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 12.8
ทั้งนี้เป็นผลมาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread) ที่ลดลง
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การลดลงของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ Metal spread
ในไตรมาสที่สามของปีนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยตันละ 413 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่สามของปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 10.3 ล้านบาท และ 7.3 ล้านบาท 
ตามลำดับ
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อยอดขาย
ในอัตราประมาณร้อยละ 1.5-2.5
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมียอดเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก
่อนเพียงเล็กน้อย
ในไตรมาสที่สามของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยจำนวน 1.6 ล้านบาท 
และมีรายได้จากการขายเศษซาก 7.1 ล้านบาท โดยมีต้นทุนในส่วนนี้อยู่ที่ 3.9 ล้านบาท
ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯมีรายได้ค่าชดเชยรับจากผู้ผลิตจากการยกเลิกการขายวัตถุดิบเป็นจำนวนเงิน 5.4 ล้านบาท
จากผลข้างต้น เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษีแล้ว ทำให้บริษัทฯ 
มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 26.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 31.9 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 110.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53.3
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิที่ 236.3 ล้านบาท

วิเคระห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนเท่ากับ 2,013.1 ล้านบาท 
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสิ้นปี 2559 ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,014.6 ล้านบาท
ยอดลูกหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดต่ำลง
อันเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่สามของปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีอัตราการถือครองลูกหนี้และสินค้าคงเหลือคิดเป็นจำนวน 73 วันและ 47
วันของรายได้ขายและต้นทุนขายตามลำดับ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนเท่ากับ 95.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 71.2 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมส่วนใหญ่มาจากการยอดเจ้าหนี้การค้าจากการสั่งซื้อบิลเล็ต
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
คิดเป็น 12.9 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็น 17.3 เท่า
อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้จากการสั่งซื้อบิลเล็ต     ในขณะที่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.05 เท่า ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 และ 0.04 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้