รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2560 17:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่1/2560 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 600382            6 พฤศจิกายน 2560


เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม สำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่1/2560
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) (แก้ไข)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามหนังสือเลขที่ จท. 11-600292 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
("กองทุนรวม") ได้แจ้ง
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้า
งพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล เรื่อง การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม
การเพิ่มทุน การแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่ลงทุนในปัจจุบัน
และกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2560
ของกองทุนฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นั้น
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
การที่กองทุนฯจะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนตาม ที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ
รายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยไป ที่หัวข้อ ประกาศ หรือตามรายละเอียดด้านล่าง
https://www.scbam.com/th/annouce/announce-03112017/
ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.
02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้