รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2560 17:24:00
หัวข้อข่าว
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/013/60

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง   การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม 
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2561
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ 
ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการของบริษัทฯ
ที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.esso.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
(นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้