รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2560 08:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,316,363,601.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,163,636,018
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 33,297,832
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,319,693,385.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,196,933,850
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) จำนวน 
32,494,141 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,494,141 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 22 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) จำนวน 
803,691 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 803,691 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 22 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 พ.ย. 2560
______________________________________________________________________