รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ต.ค. 2560 17:06:00
หัวข้อข่าว
การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561(แก้ไขPDF)
หลักทรัพย์
NEP
แหล่งข่าว
NEP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ต.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
บริษัท วาวา แพค จำกัด
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 460,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.405
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 18 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 460,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 460,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ต.ค. 2560
วันประชุม                      : 18 ม.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 พ.ย. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 พ.ย. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดาริ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้