รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ต.ค. 2560 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ตามที่บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 
ประจำปี 2560        เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3
ห้องกัญญาลักษณ์ ถนนสุขุมวิท 26          เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครแล้วนั้น
  
  บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทฯ จะได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
ที่ www.fancywood.th.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  
                   ขอแสดงความนับถือ
          


                          ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
                            กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้