รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ต.ค. 2560 08:51:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ GL และยังคงเครื่องหมาย NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559 และไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2560
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 30 ต.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นและไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัท
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 31 ต.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ GL และยังคงเครื่องหมาย NP 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559 และไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) ได้นำส่งงบการเงินปี 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1 
และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วันที่ 12 พฤษภาคม และวันที่ 15
สิงหาคม 2560 ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต ต่อมาเมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้บริหารรายหนึ่งของ GL ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีทุจริต
เบียดบังทรัพย์สินของบริษัท และทำบัญชีไม่ถูกต้อง
โดยทำธุรกรรมอำพรางผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผลประกอบการของ GL
สูงเกินความจริง และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้ง GL
ให้เร่งแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการ GL เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ได้มีมติจัดให้มีการตรวจสอบพิเศษในรายการเงินให้กู้ยืมที่เป็นประเด็นโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
และให้ GL แก้ไขงบการเงินตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งโดยเร็ว (รายละเอียดตามข่าวสำนักงาน ก.ล.ต.
เมื่อวันที่ 16 และ 19 ตุลาคม 2560 และข่าว GL วันที่ 24 ตุลาคม 2560)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 GL ได้นำส่งงบการเงินทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวใหม่ 
โดยผู้สอบบัญชีได้เปลี่ยนแปลงความเห็นจากเดิมแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
เป็นการไม่แสดงความเห็นและไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินทั้ง 3 ฉบับ อันเกี่ยวกับกรณีสำนักงาน ก.ล.ต.
กล่าวโทษดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ทั้งนี้ GL
แจ้งว่าบริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและเงินให้กู้ยืมตามสัญญาและจะจัดให้มีการตรวจสอบพ
ิเศษตามที่ได้เคยแจ้งไว้ (รายละเอียดตามข่าว GL เมื่อวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2560)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ GL 
ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลข้างต้น
และมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ GL
ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และยังคงการขึ้นเครื่องหมาย NP จนกว่า GL
จะนำส่งข้อมูลที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้วต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและงบการเงินของ GL 
รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
และขอให้ติดตามการนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ได้มีการตรวจสอบพิเศษแล้วอย่างใกล้ชิด
______________________________________________________________________