รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2560 12:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ พธ. 372/2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทฯ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 
อีทีเอฟ (TDEX) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

เรื่อง  เดิม  แก้ไขเป็น  ประกาศ ก.ล.ต.
1. คำจำกัดความ /
คำนิยาม  - ไม่มี -  ฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) หมายความว่า มูลค่าการลงทุนสุทธิ 
ในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอ
ยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น  สน.22/2560 ลงวันที่
15 มีนาคม 2560
2. การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (concentration limit)  ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS 
ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS
ทั้งหมดของกองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  ทน.38/2560 ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2560
 
3. 
การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  จัดส่งรายงาน
ต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว   จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  ทน.38/2560 ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2560
4. 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  ค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว  หนังสือเวียนกลต.นจ.(ว) 7/2560 ลงวันที่
31 มกราคม 2560
5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  - ไม่ได้ระบุ -  กรณีที่ บลจ. 
ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันเปลี่ยนแปลง  สน.22/2560
ลงวันที่
15 มีนาคม 2560
6. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม  บลจ. 
จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ภายใน 3
วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุ  บลจ.
จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ภายใน 3
วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุ  สน.22/2560 ลงวันที่
15 มีนาคม 2560

    ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ       ขอแสดงความนับถือ            (นายพจน์ หะริณสุต)
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้