รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2560 08:50:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวและข้อมูล
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 095/1060
  27 ตุลาคม 2560
เรื่อง  ชี้แจงข่าวและข้อมูล
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ทางบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด
(มหาชน) ("HYDRO") ขอเรียน ชี้แจงว่า
ตามที่สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมีการเปลื่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
บริษัทมีความประสงค์ในการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทยังไม่ได้มีพัฒนาการใดๆ ที่สำคัญเพิ่มเติม
  ทั้งนี้ทั้งนั้น หากบริษัทมีข้อมูลหรือพัฒนาการที่สำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้