รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ต.ค. 2560 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม
2560 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   204,512,000  25.66
2  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4   77,821,800  9.76
3  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   29,249,000  3.67
4  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  29,249,000  3.67
5  กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์   26,530,700  3.33
6  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  14,318,800  1.80
7  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4  14,117,300  1.77
8  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส  10,698,300  1.34
9  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND  10,515,900  1.32
10  คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์  10,500,000  1.32

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้