รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ต.ค. 2560 20:42:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 เรื่องการเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ต.ค. 2560
วันประชุม (แก้ไข)                  : 21 พ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 ต.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 ต.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
เปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 19 ต.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 3.8996876 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)            : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 28 พ.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 24 พ.ย. 2560
(แก้ไข)
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)            : วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 200,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 200,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย )
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
กรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมให้มีผลภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เรียบร้อยแล้ว
โดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 
ท่าน
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ
้นสามัญเพิ่มทุนของ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3 )
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้