รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2560 19:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข 2)
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ต.ค. 2560
วันประชุม                      : 21 พ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 ต.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 ต.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - 1. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพและ 
ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)
3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 และ ข้อ 5
4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณฑ์สนธิข้อ 
3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 1000 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้