รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2560 08:21:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ LOXLEY เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
LOXLEY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,264,954,770.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,264,954,770
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 150
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,264,954,920.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,264,954,920
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (LOXLEY-W) จำนวน 150 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 7.00
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________