รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2560 17:40:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 16 ต.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,012,582,207
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 13 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 803,691
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1,011,778,516

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,012,582,207
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 803,691
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 1,011,778,516
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,411,073.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 0
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,411,073.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : พลตรีสุริยะ ผลากรกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้