รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2560 12:34:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติม
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 600309
              วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง  เผยแพร่รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ 
จะลงทุนเพิ่มเติม
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ")
ขอนำส่งเอกสารรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนฯ
จะลงทุนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถื
อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
  ท่านผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร. 
02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 -17.00 น. ของทุกวันทำการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(คุณพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้