รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2560 08:44:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IHL เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ IHL เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (IHL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 495,619,722.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 495,619,722
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,470,649
ทุนใหม่ (บาท)                    : 509,090,371.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 509,090,371
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IHL-W1) จำนวน 
13,470,649 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,470,649 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.50
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________