รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2560 08:58:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.164% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 57.158% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย นวพล สวนใจเย็น
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น -3.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 4.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สันติ ปิยะทัต
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.962% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________