รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2560 08:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 , ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 
ซึ่งเดิมกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(Record Date) เดิมกำหนดไว้เป็นวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
รวมถึงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)
เดิมกำหนดไว้เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
และมีความจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยจะได้ชี้แจงต่อไป

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2560
วันประชุม                      : 02 พ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 ต.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ต.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม VIP 1 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) 195 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 
ซึ่งเดิมกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(Record Date) เดิมกำหนดไว้เป็นวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
รวมถึงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)
เดิมกำหนดไว้เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
และมีความจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
จึงขอเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date),โดยจะได้ชี้แจงต่อไป

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 3.8996876 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 04 ธ.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 10 พ.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 08 พ.ย. 2560
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 14 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 200,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 200,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท 
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้