รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2560 17:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระคืนงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย (ธันวาคม 2560)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC17DB
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.00
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : วันที่ 30 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 28 พ.ย. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 ธ.ค. 2560
วันที่ขอขึ้น SP                    : วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันที่สิ้นสภาพ                     : 14 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC17DB
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC17DA
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.87
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 14 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : วันที่ 30 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 28 พ.ย. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 ธ.ค. 2560
วันที่ขอขึ้น SP                    : วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันที่สิ้นสภาพ                     : 14 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC17DA
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC18DA
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.91
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 14 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 30 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 28 พ.ย. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC18DA
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้