รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2560 17:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย (พฤศจิกายน 2560)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC215A
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 6.53
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 23 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 09 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 07 พ.ย. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 23 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC215A
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC195A
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.90
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 20 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 06 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 02 พ.ย. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 20 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC195A
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC21NB
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.50
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC21NB
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC21NA
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 4.00
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC21NA
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC20NA
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 4.75
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC20NA
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC195C
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.10
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC195C
______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้                       : PTTC195B
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.10
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2560
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2560
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2560
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
PTTC195B
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้