รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2560 08:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GUNKUL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
GUNKUL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ GUNKUL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 
2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,854,641,351.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,418,565,405
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 56,088
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,854,655,373.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,418,621,493
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (GUNKUL-W) จำนวน 10,016
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 56,088 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 5.60
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.821
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________