รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2560 08:45:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)
ทุนเดิม (บาท)                    : 734,247,372.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 734,247,372
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,969
ทุนใหม่ (บาท)                    : 734,249,341.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 734,249,341
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W2 จำนวน 1,969 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,969 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 15.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 29 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________