รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2560 18:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 04 ต.ค. 2560
วันประชุม                      : 09 พ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 ต.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 ต.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 
2560
วาระที่ 2  รับทราบการดำเนินการรีไฟแนนซ์
เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการดำเนินการรีไฟแนนซ์ของบริษัท เอพียูเค จำกัด ("APUK") กับ UBS Participated 
Real Estate Mortgage Fund ("UBS PREMF") และได้ชำระคืนเงินกู้ให้แก่ Lloyds Bank เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการนำทรัพย์สินของกองทรัสต์มาเป็นหลักประกันการรีไฟแนนซ์ของ APUK
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการนำหุ้น APUK จำนวน 21,232,191 หุ้น 
ไปจำนำเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินในการรีไฟแนนซ์ ของ APUK กับ UBS PREMF ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 2
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้