รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2560 13:45:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขครั้งที่2)
หลักทรัพย์
GUNKUL
แหล่งข่าว
GUNKUL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ต.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ           

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : GUNKUL-W
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)          : 10,016
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)       : 91,650,058
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)        : 1 : 5.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 4.821
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 29 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2560
CommonConvertibleWarrantEndSubscriptionPeriodแก้ไข
(
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)            : 56,088
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)         : 513,240,327

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)       : 56,088
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการลดทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร

นายเฉลิมพล ศรัเจริญ
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้