รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2560 12:34:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขครั้งที่1)
หลักทรัพย์
GUNKUL
แหล่งข่าว
GUNKUL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ (แก้ไข)       : 04 ต.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ           

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)            : GUNKUL-W
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)             : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)          : 10,016
(เพิ่มเติม)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)       : 91,650,058
(เพิ่มเติม)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)        : 1 : 5.60
CommonConvertibleWarrantDenominatorเพิ่มเติม(
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 4.821
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 14 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
CommonConvertibleWarrantEndSubscriptionPeriodเพิ่ม
เติม(
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) (เพิ่มเติม)        : 56,088
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)         : 513,240,327
(เพิ่มเติม)

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)       : 56,088
(เพิ่มเติม)
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร

นายเฉลิมพล ศรัเจริญ(แก้ไข)
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้