รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2560 18:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน เรื่อง การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม การเพิ่มทุน และการแก้ไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติม และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้เข้าประชุมครั้งที่1/2560 (เพิ่มเติมข้อมูล)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 20 ก.ย. 2560
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 2,397,000,000
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            :บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 1,901,209,200
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 495,790,800
หมายเหตุ                      :
1) จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ทั้งหมดเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ
โดยอาจจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรืออาจจะแบ่งการเสนอขายออกเป็นหลายครั้งก็ได้
2) พิจารณาอนุมัติการแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นให้แก่ทรูในจำนวนไม่เกิน 1,901,209,200 หน่วย 
ซึ่งเป็นจำนวนที่ทำให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของทรูทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
ไม่เกิน 1 ใน 3
3) โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนฯ 
อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจ
ัดสรรตามสัดส่วนอย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด หรือนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ
ต่อประชาชนทั่วไป โดยจะแบ่งการจัดสรรดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ และ/หรือ
ให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรือ
ให้แก่ผู้รับซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ
ต่อนักลงทุนประเภทอื่นใดตามที่เห็นสมควร
______________________________________________________________________


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 20 ก.ย. 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 ต.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ต.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 
1.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
1.1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
1.2  พิจารณาอนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2
1.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ 
ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
1.4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2
และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ
ลงทุนอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
2.1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
2.2  พิจารณาอนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3
2.3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
2.4  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
2.5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ
ลงทุนอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : แจ้งให้ทราบภายหลัง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้