รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2560 17:20:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนชำระแล้วของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทห. 045/2560              
              วันที่ 28 กันยายน 2560
เรื่อง   การลดทุนชำระแล้วของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้ลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจากเดิม จำนวน 20
ล้านบาท เป็นจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเท่าเดิม คือ ร้อยละ 19
 มีรายละเอียด ดังนี้
ก่อนลดทุน
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ของ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด (บาท) 20,000,000.00
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 200,000
- ราคา Par ต่อหุ้น (บาท) 100.00
บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 38,000
- สัดส่วนการถือหุ้น      19%
หลังลดทุน
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ของ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด (บาท) 5,000,000.00
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 50,000
- ราคา Par ต่อหุ้น (บาท) 100.00
บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 9,500
- สัดส่วนการถือหุ้น      19%
  การลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ 
เนื่องจากตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้แล้วเต็มจำนวนเงินลงทุน
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ดุษฎี สุนทรธำรง
 (ดุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้