รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2560 09:00:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 080/0960
25 กันยายน 2560

เรื่อง  ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้บริษัทฯ 
ชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนก่อสร้างโครงงานระบบบำบัดน้ำเสีย
และระบบรวบรวมน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทฯ
ขอชี้แจงสถานะความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว โดยในปี 2558
บริษัทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรมและรอการส่งมอบพื้นที่โครงการ และในปี 2559
บริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนถึงปัจจุบัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 8/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท
รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
(รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 21 กันยายน 2560)
ซึ่งส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย
และระบบรวบรวมน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์ ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
(รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
บริษัทขอชี้แจงว่ามูลค่าเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบทำให้มูลค่าเงินลงทุนของโครงการระบบบำบัดน้ำในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สูงขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้