รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2560 08:43:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2560
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2017
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ก.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
25 กันยายน 2560

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2559/2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในปี 2559/2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 525.77 ล้านบาท เป็นจำนวน 136.57 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.98
โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นมีผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้น้อยลงเนื่องจากความต้อง
การในสินค้าทุนและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก
ซึ่งการปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2559/2560 มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
โดยปรับตัวลดลง 11.01 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.25 จาก 67.79 ล้านบาท ในปี 2558/2559 เหลือ 56.78
ล้านบาทในปี 2559/2560
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นสินค้าทุน 
ความต้องการในผลิตภัณฑ์และรายได้จากการขายจึงต้องพึ่งพาการลงทุนเพิ่มเติมจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก
แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยยังไม่มีการขยายตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ที่มีการลดกำลังการผลิตและลดอัตราการจ้างงาน
รวมทั้งมีการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ
นอกจากนั้นปริมาณการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากต่างประเทศก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
ซึ่งทำให้รายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2559/2560 ปรับตัวลดลง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้