รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ย. 2560 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TH เริ่มซื้อขายวันที่ 26 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
TH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 965,024,336.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 965,024,336
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,380
ทุนใหม่ (บาท)                    : 965,027,716.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 965,027,716
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TH-W1) จำนวน 2,500 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,380 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.352
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 08 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ก.ย. 2560
______________________________________________________________________