รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ย. 2560 08:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 3.89 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 04 ธ.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 10 พ.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 08 พ.ย. 2560
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 14 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 200,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 200,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 1.)
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering)
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื
้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น อีก 1 รอบ
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering)
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1 บาท และ 2.)
การจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1
บาท
โดยบริษัทจะนำเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผ
ู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
สำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนโดยราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
แต่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญค
รั้งที่ 1/2560
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิ
ทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาดังกล่าว
ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 เรื่อง
รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.   รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น
โดยจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
(1)  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังนี้
(ก)  เสนอขายในอัตราส่วน 3.89 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 
บาท
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื
้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น อีก 1 รอบ
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับกรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 
บริษัทจะสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเท่าของสิทธิที่ผู้ถือหุ้
นเดิมของบริษัทได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น
(ข)  บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) 
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในราคาหุ้นละ 1 บาท ("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด")
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ซึ่งราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
และเป็นราคาต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่อ
อกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) (ซึ่งเท่ากับราคาประมาณหุ้นละ
1.16 บาท) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31  สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
 20 กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
*ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผ
ู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) คำนวณตามต่อไปนี้
(ราคาตลาดxจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)+(ราคาเสนอขายผู้ถือหุ้นxจำนวนหุ้นที่เสนอขาย)
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
(2)  จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด") ให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 19,000,000 หุ้น
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้
ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
โดยราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
20 กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากวันที่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ 
ชัยปัทมานนท์ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ("ประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน")
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทจะห้าม
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ไม่ให้นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1
ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้นายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกำหนด
2.  หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ทางผู้บริหารบริษัท 
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกนักลงทุน ที่เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor)
เนื่องจากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมีประสบการณ์ใน การลงทุนในบริษัทพลังงาน พลังงานทางเลือก และ
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทระยะยาว
ประกอบกับนักลงทุนมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจากนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นั้น
เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้
รายการของการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงก
ันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับจำนวน 19 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดต่ำกว่า 20 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยบริษัท
ได้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
และสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะ
จงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)3.  วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights 
Offering) และแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ไปใช้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
และเพื่อการลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสีย ที่นิคมอุตสาหกรรม มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
(อ้างถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2015) รวมถึง โครงการอื่นๆ ในอนาคต
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1.)  การชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น และ เจ้าหนี้การค้า
2.)  นำไปใช้เพื่อการรับงานรับเหมาก่อสร้างในอนาคต 
โดยปัจจุบันด้วยสถานะทางการเงินที่ขาดสภาพคล่องจึงส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มเติ
มได้ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท สามารถนำไปใช้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
เพื่อให้เข้าร่วมประมูล เพื่อรับมูลค่างานสัญญารับเหมาก่อสร้างได้
ทั้งนี้การได้จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้นกับผลลัพธ์ของการประมูลงานในอนาคต
ประกอบกับการขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างต่อไป
3.)  เงินลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสีย ที่นิคมอุตสาหกรรม มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ตามรายละเอียดในตาราง
โครงการ  Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System of the industrial Zone of Mandalay 
("CWTP")
บริษัทที่ดำเนินงาน  บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด (Hydrotek Supreme Mandalay Company 
Limited ("HSMC"))
ลักษณะ โครงการ  ลงทุนในรูปแบบ B.O.T. (Build-Operate-Transfer)
ระยะเวลาสัมปทาน  30 ปี (สามารถขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี)
กำลังการผลิต (ลบ. เมตร ต่อวัน)  2,000-2,200 ลบ. เมตรต่อวัน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะสร้างเสร็จ  ไตรมาสที่ 4 ปี 2018
ระยะเวลาเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  ไตรมาสที่ 1 ปี 2019
เงินทุนที่คาดว่าจะใช้ในระยะแรกจากเงินเพิ่มทุน  40-60 ล้านบาท

4.  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการคํานวณ
 บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
ซึ่งเป็นการเสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาราคาของหุ้นที่ออกใหม่โดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่กําหนดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้
ําหนัก ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15
วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน
2560 เพื่อมีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมถือหุ้นของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท
ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ํากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วัน ทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการดังกล่าวที่ร้อยละ 20
5.  กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย
บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 
และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
โดยบุคคลดังกล่าวได้ชักชวนกันเพื่อลงทุนใน หลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้
สําหรับจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แต่ละท่านจะได้รับจัดสรรนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุนดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้หรือบุคคลหรือนิติบุคค
ลอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทจะได้กําหนดตามที่เห็นสมควร ดังนี้
1.)  นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ชื่อบุคคล:  นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
สัญชาติ:  ไทย
ที่อยู่:  854/5 ซอยชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ:  นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน:  Senior Partner, Prime Road Group
ความสัมพันธ์กับบริษัท:  ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด

2.)  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ชื่อบุคคล:  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
สัญชาติ:  ไทย
ที่อยู่:  1224-1228 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อาชีพ:  นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน:  Senior Partner, Prime Road Group
ความสัมพันธ์กับบริษัท:  เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจาก นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 
เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน*
*การเสนอขายจะต้องได้รับ มติอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 
และการอนุญาติให้เสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงาน กลต.
ทั้งนี้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจากนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
นั้น เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้
รายการของการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงก
ันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับจำนวน 19 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยบริษัท
ได้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
6.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ผลต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด เช่น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
และการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution) โดยการแบ่งเป็น 2 กรณี
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ 
ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครบทั้งจำนวน
โดยมีเงื่อนไขในการคำนวณดังนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และ ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น
และบุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน
กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมีเงื่อนไขในการคำนวณดังนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (PP) 
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จำนวน 200,000,000 หุ้น
6.1  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
  สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
   Control Dilution =     

กรณีที่ 1 :
  Control Dilution =    = ลดลง ร้อยละ 16.9

กรณีที่ 2 :
  Control Dilution =   = ลดลง ร้อยละ 33.9

6.2  ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS dilution) ทั้งกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 
มีผลกระทบร้อยละ 33.4
  สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม
EPS dilution=   
EPS ก่อนเสนอขาย =   
EPS หลังเสนอขาย =   
*โดยกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน มีค่าเท่ากับ -110.91 ล้านบาท (ณ มิถุนายน 2560)
กรณีที่ 1  และ 2
EPS ก่อนเสนอขาย =  = -0.278 บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย = = -0.185 บาทต่อหุ้น
EPS dilution=  = ร้อยละ 33.4

6.3   ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)
สูตรการคำนวณการลดลงของราคาตลาดของหุ้น
Price dilution =   
โดยราคาตลาดหลังการเสนอขาย =    
   กรณีที่ 1 และ 2
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =   =1.16
Price dilution = = ร้อยละ 7.2
แม้ว่าในการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดจะทำให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) แต่มีการลดลงของการส่วนแบ่งขาดทุน (EPS Dilution)
ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการเพิ่มทุนดังกล่าวเกิดขึ้น
เพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การช่วย
ให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการขออนุมัติกับสถาบันการเงินต่อไป
บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้มีผลในทางลบต่อผู้ถือหุ้น
และจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
ผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

7.   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด
7.1   เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อ
นำเงินจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว
(ซึ่งรวมถึงเงินจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
มาดำเนินการตามแผนการเพื่อนำบริษัทกลับสู่ภาวะการดำเนินการให้มีกำไรสุทธิเป็นบวกตามที่ได้คาดหวังไว้
7.2  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงินจากการ 
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560
โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมด ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้อ
 3 ให้โดยเร็วที่สุด
7.3  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และ โครงการที่จะดำเนินการ 
รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน วงจำกัด (Private 
Placement) และผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
มีความจำเป็นอย่างยิ่งกับบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมี
ปัญหาสภาพคล่องมาอย่างยาวนานทำให้การรับงานที่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทนั้นชะลอตัวลงตาม
การเพิ่มทุนและให้นักลงทุนรายใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจึงเป็นแนวทางที่บริษัทเล็งเห็นแล้วเกิดประ
โยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทในอนาคตต่อไป
7.4  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน 
และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตาม แผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความ 
แข็งแกร่งทางการเงิน โอกาสการรับงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มเติม ตลอดจนการนำเงินเพิ่มทุนเพื่อไป
ขยายโครงการการลงทุน และ ธุรกิจอื่นๆ เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทต่อไป
7.5  ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคา เสนอขาย 
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคล 
ในวงจำกัดจะมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว
ถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม
ตามการพิจารณาของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินที่บริษัทจัดหามาเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกา
รเพิ่มทุนดังกล่าว ถึงแม้ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาต่ำ แต่ถ้าหากพิจารณาถึงการที่บริษัทขาดทุน
มาเป็นระยะเวลานานทางคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทราบถึงราคาตลาดที่ไม่สะท้อนต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริ
ษัทเป็นอย่างดีจึงกำหนดราคาที่เหมาะสมที่เสนอขายดังกล่าวขึ้นมา
อย่างไรก็ตามราคาที่เสนอขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นราคาเดียวกันกับ ราคาที่เสนอขาย ตามสัดส่วน (Right
Offering) ดังนั้นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง มิได้เป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรต่อราคาที่เสนอขายดังกล่าว
7.6  ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุน 
เมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในแก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้
นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based
payments)
   ตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments) 
กำหนดให้บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคายุติธรรมต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นแ
ละราคายุติธรรม คูณด้วยจำนวนห้นุที่ออกและเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
และส่วนเกินมลูค่าหุ้น จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงิน
โดยราคายุติธรรมกำหนดให้ใช้
(1) ราคาตลาด ณ วันให้สิทธิ ซึ่งคือวันที่ที่ประชมุผ้ถูือห้นุมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้น 
เพิ่มทุนในครั้งนี้
(2) ราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 
ภายใต้ข้อสมมตุิฐานในการกำหนดราคายตุิธรรมของราคาห้นุสามญัของบริษัท
การจัดสรรและเสนอขายห้นุสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ ที่ราคาห้นุละ 1 บาท อาจจะก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางบัญชีอันเนื่องมาจากมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้ห้นุเป็นเกณฑ์ (Share-Based
Payments) โดยก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
และส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงสถานะทางการเงินจำนวนประมาณ
(1) หากอ้างอิงราคาตลาด โดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันก่อนวันประชมุคณะกรรมการบริษัท 
แทนราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคายุติธรรมเท่ากับ
ส่วนต่างของ 1.25 และ 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
ดังนั้นประมาณการผลกระทบทางการบัญชีที่อาจเกิดขึ้นนี้เท่ากับ 25,000,000 บาท (0.25 บาทต่อหุ้น คูณด้วย
100,000,000 หุ้น)
(2) 
หากอ้างอิงราคายุติธรรมของราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทในเบื้องต้นน
ั้นมีมูลค่าต่ำกว่า 1.00 บาทต่อหุ้น บริษัทจะไม่มีผลกระทบในเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share -
Based Payments)
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูง หรือต่ำกว่าจำนวนที่คำนวณได้ 
ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวที่จะปรากฏในงบการเงินจะขึ้นอยู่กับราคายุติธรรมของหุ้นในช่วงเวลาที่มีการทำรายกา
ร
8.  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ํา 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 
ในครั้งนี้สำหรับทั้งกรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights
Offering) และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1
บาท และ 2.) การจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกจำนวน 100,000,000 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 1 บาท นั้น เป็นราคาเสนอขายที่เป็นราคาต่ำ
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดดดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดเกินก
ว่า ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว และจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ก่อนการเสนอขาย
9.  คำรับรองของกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษ
ัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
บริษัทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้
แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้
และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแล้ว ผู้ถือหุ้นนั้นๆ
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการต้องรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
สามารถเรียกร้องให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1
เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า
คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ นายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และมีความเห็นว่า นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)


    
นาย สลิป สูงสว่าง    นายดนัย อัมรพัชระ
กรรมการ    กรรมการ

 
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2560
วันประชุม                      : 02 พ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 ต.ค. 2560
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ต.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี & ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ                      :
เลขที่ 078/0960
  21 กันยายน 2560

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
    2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 8/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที
ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
มีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ดังนี้

1.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำนวน  :  589,968,760 
บาท  (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
  แบ่งออกเป็น  :  589,968,760 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ   :  1 บาท  (หนึ่งบาท)
  โดยแบ่งออกเป็น  :    
  หุ้นสามัญ  :  589,968,760 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
  หุ้นบุริมสิทธิ   :  -ไม่มี-  -

3.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 
บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

(1)  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังนี้

(ก)  เสนอขายในอัตราส่วน 3.89 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 
บาท

(ข)  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้
ว บริษัทฯ
จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น อีก 1 รอบ
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับกรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเท่าของสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมข
องบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น

(ค)  กำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตามบทบัญญัติมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ง)  สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุม
ัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) 
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1 บาท ("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด")
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ซึ่งราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
และเป็นราคาต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่อ
อกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) (ซึ่งเท่ากับราคาประมาณหุ้นละ
1.16 บาท) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
20 กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

*ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผ
ู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) คำนวณตามต่อไปนี้

(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) + (ราคาเสนอขายผู้ถือหุ้น x จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
(2)  จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด") ให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จำนวน 19,000,000 หุ้น
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้
ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
โดยราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
20 กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)    

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมา   ด้วย 1)

นอกจากนี้ หากวันที่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ 
ชัยปัทมานนท์ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ("ประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน")
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ จะห้าม
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ไม่ให้นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
โดยหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกำหนด

นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิ
ทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
เนื่องจากนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นั้น
เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้
รายการของการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงก
ันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับจำนวน 19 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดย บริษัทฯ
ได้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษ
ัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น


4.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 
ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
กรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมให้มีผลภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 
ท่าน

5.  มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ดังนี้
4.1  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)
4.2  จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) 
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท
4.3  จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ นายสมประสงค์ 
ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์       ชัยปัทมานนท์ จำนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ จำนวน 19,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement)
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อๆ
ไปอีก

6.  มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หากบริษัทฯ
ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมา
ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า
หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 1.) 
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนและจากการจองซื้อหุ้นเกินกว
่าสิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในราคาหุ้นละ 1 บาท และ 2.)
การจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1
บาทให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จำนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จำนวน
19,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
("ประกาศที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน") ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับจำนวน
19 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดต่ำกว่า 20 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
และจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษ
ัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ทั้งนี้ 
บริษัทจะนำเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถ
ือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
(โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด 
(มหาชน))
1.  วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าว 
ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ซึ่งคาดว่าจะเข้าทำรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2560
2.  ลักษณะของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 
19,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด") ให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ซึ่งนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทั้งนี้
ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)
โดยราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
20กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ("ประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน")
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทจะห้าม
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ไม่ให้นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1
ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้นายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกำหนด
นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิ
ทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
เนื่องจากนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นั้น
เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้
รายการของการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงก
ันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับจำนวน 19 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
3.  มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ นั้น เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
ภายหลังการเข้าทำรายการ
มูลค่ารวมของรายการ:  จำนวนเงินที่ซื้อขายหุ้น 19 ล้านบาท แบบเฉพาะเจาะจง Private Placement
ลักษณะความสัมพันธ์*:  กรรมการ
สัดส่วนของการถือหุ้น ภายหลังการเพิ่มทุน:  3.22%
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ:  ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ จาก
1.)  NTA = THB 40,178,931 (as of Q2/2017)
3% x NTA = THB 1,205,368
2.)  มูลค่าน้อยกว่า 20 ล้านบาท แต่มากกว่า 1 ล้านบาท
ดังนั้นแล้วมูลค่ารวมมีค่าเท่ากับ 19 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายข้อ 2.) ที่มีมูลค่าสูงกว่า 
จึงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
*นายสุรเชษฐ์ 
ชัยปัทมานนท์จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
4.  รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ชื่อบุคคล:  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
สัญชาติ:  ไทย
ที่อยู่:  1224-1228 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อาชีพ:  นักธุรกิจ
สถานที่ทำงาน:  Senior Partner, Prime Road Group
ความสัมพันธ์กับบริษัท:  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 
จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน*
ณ ปัจจุบัน นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ในฐานะผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว นายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ นั้น เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท
ซึ่งถือเป็นผู้บริหารและเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ภายใต้ประกาศที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.  ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน
19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และราคาเสนอขายราคาหุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น
ดังนั้นสัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จะเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0 เป็น ร้อยละ 3.22
ภายหลังการเพิ่มทุนลุล่วง และรวมถึง นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป
6.  กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นั้น 
มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป
เนื่องด้วยการเพิ่มทุนจะสามารถทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้และทางการเงินได้ต่อไป
ในขณะเดียวกัน นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นั้นมีความเชี่ยวชาญในแวดวงการเงินเป็นอย่างมาก
ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่า จากการที่บริษัทประสบกับปัญหาทางการเงินรวมถึงสภาพคล่องที่ตึงมือ
ทำให้ไม่สามารถรับงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มเติมได้ หากปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไข
บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
8.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามข้อ 7.
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 078/0960
  21 กันยายน 2560

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
    2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 8/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที
ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
มีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ดังนี้

1.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำนวน  :  589,968,760 
บาท  (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
  แบ่งออกเป็น  :  589,968,760 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ   :  1 บาท  (หนึ่งบาท)
  โดยแบ่งออกเป็น  :    
  หุ้นสามัญ  :  589,968,760 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
  หุ้นบุริมสิทธิ   :  -ไม่มี-  -

3.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 
บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

(1)  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังนี้

(ก)  เสนอขายในอัตราส่วน 3.89 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 
บาท

(ข)  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้
ว บริษัทฯ
จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น อีก 1 รอบ
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับกรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเท่าของสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมข
องบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น

(ค)  กำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตามบทบัญญัติมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ง)  สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุม
ัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) 
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1 บาท ("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด")
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ซึ่งราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
และเป็นราคาต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่อ
อกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) (ซึ่งเท่ากับราคาประมาณหุ้นละ
1.16 บาท) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
20 กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

*ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผ
ู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ราคา fully diluted) คำนวณตามต่อไปนี้

(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) + (ราคาเสนอขายผู้ถือหุ้น x จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
(2)  จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด") ให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จำนวน 19,000,000 หุ้น
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้
ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
โดยราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

*ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2017 ถึงวันที่
20 กันยายน 2017 เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)    

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมา   ด้วย 1)

นอกจากนี้ หากวันที่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ 
ชัยปัทมานนท์ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ("ประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน")
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ จะห้าม
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ไม่ให้นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
โดยหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศเรื่องคำขอให้รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกำหนด

นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิ
ทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท
ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ให้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
เนื่องจากนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นั้น
เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนี้
รายการของการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงก
ันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ซึ่งรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับจำนวน 19 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการที่มีขนาดต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดย บริษัทฯ
ได้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษ
ัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น


4.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 
ท่าน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
กรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
และให้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมให้มีผลภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 
ท่าน

5.  มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
389,968,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 589,968,760 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ดังนี้
4.1  จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)
4.2  จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) 
และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ให้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท
4.3  จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ นายสมประสงค์ 
ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์       ชัยปัทมานนท์ จำนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์ จำนวน 19,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement)
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระต่อๆ
ไปอีก

6.  มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หากบริษัทฯ
ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมา
ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า
หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้