รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ย. 2560 12:57:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลข่าวที่ปรากฏในสื่อ
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 600295
วันที่ 21 กันยายน 2560
เรื่อง  ชี้แจงข้อมูลข่าวที่ปรากฏในสื่อ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ปรากฏจากแหล่งข่าวแห่งหนึ่ง ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งระบุว่า "DIF ขายหน่วย 12 บาท
 เพิ่มขนาดกองทุนแสนล้าน" นั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ") ขอเรียนชี้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่กองทุนฯ
ได้มีการประกาศบน Website ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง
"การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม การเพิ่มทุน และการแก้ไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติม
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้เข้าประชุมครั้งที่ 1/2560" นั้น กองทุนฯ ยังไม่ได้มีการระบุ
ราคาเสนอขายหน่วยสำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว แต่อย่างใด
ทั้งนี้ 
การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อน
การเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่
อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และผลการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้