รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2560 12:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการพิจารณาเบื้องต้นในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 600283
วันที่ 18 กันยายน 2560
เรื่อง  แจ้งการพิจารณาเบื้องต้นในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจากกลุ่มบริ
ษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ("ทรู") ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่5/2560 เรื่อง แจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ณ วันที่
18 กันยายน 2560 นั้น
บริษัทจัดการจะนำเสนอเรื่อง การเข้าทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัททรูให้คณะกรรมการการลงทุนด้าน 
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ("คณะกรรมการลงทุน")
ซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมของกองทุนฯ โดยกำหนดไว้เป็นวันที่
19 กันยายน 2560 ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในวันดังกล่าว และดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมครั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้