รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
วันหยุดกรณีพิเศษ (วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
หลักทรัพย์
RICH
แหล่งข่าว
RICH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ 
ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นั้น
  บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
เป็นวันหยุดทำการของบริษัทเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้