รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2560 17:00:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ปี พ.ศ. 2561)
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป
็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ปี พ.ศ. 2561) เป็นการล่วงหน้า
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
http://www.siamcitycement.com ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้