รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2560 08:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ICN เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
ICN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
 จำกัด (มหาชน) (ICN)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : ICN
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เทคโนโลยี
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 15 ก.ย. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 ก.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 450,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 450,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 225,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 120,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 1.84
ลักษณะธุรกิจ                     :
1. ธุรกิจรับเหมาวางระบบ :
ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ
2. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา :
จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท 
และบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หมายเหตุ                      :
ICN เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม 120 ล้านหุ้น แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 108 ล้านหุ้น
- เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 12 ล้านหุ้น
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ ICN จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________