รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2560 08:20:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประวันที่ 11 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
SPA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 06/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________