รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2560 17:23:00
หัวข้อข่าว
SET News :บจ. ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                 ฉบับที่ 72 /2560

                                         11 กันยายน 2560
บจ. ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

บจ. ไทย 17 บริษัท ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ประจำปี 2560 ได้แก่ AOT, BANPU, CPF, CPN, IRPC, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP, TU
และ 4 บริษัทใหม่ คือ CPALL, HMPRO, IVL, TRUE มีผลในการคำนวนดัชนี 18 ก.ย. นี้
โดยไทยยังคงเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดใน ASEAN และในครั้งนี้มีจำนวน บจ.
เพิ่มสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก นับเป็นความสำเร็จของ บจ.
ไทยที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนโดดเด่นในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

DJSI ประจำปี 2560 ประกาศรายชื่อ 17 บจ. ไทย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวนในดัชนี DJSI ทั้ง DJSI World 
และ DJSI Emerging Market โดยมี 4 บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI เพิ่มขึ้น คือ บมจ. ซีพี ออลล์
(CPALL) บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
(TRUE) ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่ม DJSI Emerging
Markets นอกจากนี้ บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
ยังได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานโลก (Energy Industry Group
Leader) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ และประเทศไทยยังมี บจ. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกจำนวนสูงสุดใน ASEAN
 ทั้งในกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets

บจ. ไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ได้แก่
-  กลุ่มดัชนี DJSI World 5 บจ. ได้แก่ 1) บมจ. ธ. กสิกรไทย (KBANK) 2) บมจ. ปตท. (PTT) 3) บมจ. ปตท. 
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 4) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ 5) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
(SCC)
-  กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets 16 บจ. ได้แก่ 1) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) 2) บมจ. บ้านปู (BANPU)
3) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) 4) บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 5) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 6) บมจ.
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 7) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 8) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) 9) บมจ.
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 10) บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 11) บมจ. ปตท. (PTT) 12)
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 13) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 14) บมจ. ไทยออยล์
(TOP) 15) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ 16) บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) (ทั้งนี้
ยังมีบริษัทไทยอีก 1 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนี DJSI คือ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ)

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งส่งเสริมให้ บจ. เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
สร้างการเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน โดยสนับสนุนให้ บจ. ไทยเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ
DJSI นับเป็นความสำเร็จที่ บจ. ไทย ก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของ บจ. ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมให้ บจ.
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานผ่านโครงการ DJSI Exclusive Coaching
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจาก RobecoSAM ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
เพื่อส่งเสริมให้หลักทรัพย์ไทยที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนเป็นที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ"

ในปี 2560 DJSI คัดเลือก 2,528 บริษัทในตลาดทุนทั่วโลก (DJSI World) และ 803 บริษัทในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
(DJSI Emerging Market) จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI
ซึ่งกองทุนต่างๆ ใช้พิจารณาประกอบการลงทุน
โดยผู้ลงทุนต่างประเทศให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นในปัจจ
ุบัน ณ สิ้นเมษายน 2560 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืนจากการสำรวจของ UNPRI
มีมูลค่าสูงถึง 68 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

ทั้งนี้การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 
ซึ่งจะมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

                   "SET...You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________