รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MFC-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 10)
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 ก.ย. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MFC-W1
วันใช้สิทธิ                      : 29 ก.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 17.947
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.003
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้