รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ย. 2560 07:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
SPA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -14.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.639% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.948% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 37.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย . SOMI JOHNY ISSA MASSOUD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 7.025% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย Mr PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย Mr MIGHIL MASSOUD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย THE TON POH FUND
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________