รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ย. 2560 18:28:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
("กองทุนรวม")ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจำนวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ข้อ 10 เรื่อง
"คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม"กองทุนรวมจึงขอแต่งตั้งกรรมการรายชื่อดังต่อไปนี้เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมก
ารรายเดิม
1.  กรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
-  นายนล    สว่างแจ้ง
-  นางสาวณัฐรินีย์  จิระองค์การ

2.  กรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก
-  นายวรนนท์  อัศวกิตติเมธิน
-  นายพงษ์พันธุ์  กรรณสูต
โดยกรรมการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
กรรมการที่ถูกแต่งตั้งแทนจะมีวาระครบกำหนดพร้อมกับคณะกรรมการลงทุนทุกท่านในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้