รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ย. 2560 18:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ("กองทุนรวม") ได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 12.1
องค์ประกอบคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ข้อ 1)
กรรมการซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม
  ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
1.  กรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
-  คุณณัฐรินีย์  จิระองค์การ

2.  กรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก
-  คุณวรนนท์  อัศวกิตติเมธิน

  โดยกรรมการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
กรรมการที่ถูกแต่งตั้งแทนจะมีวาระครบกำหนดพร้อมกับคณะกรรมการลงทุนทุกท่านในวันที่ 26 กันยายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้