รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2560 19:52:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/010/60

วันที่ 4 กันยายน 2560

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F-24) จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้
1)  อนุมัติเลือกนายสมภพ อมาตยกุล และ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ์ กลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
และเลือกตั้งนายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
2)  อนุมัติกำหนดให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
3)  อนุมัติให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

        ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)


ที่ Esso/SET/010/60

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       
ครั้งที่    5/2560    เมื่อวันที่     4 กันยายน 2560    ได้มีมติดังต่อไปนี้

     ?  ต่อวาระ
        ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
          คือ    (1)  นายสมภพ อมาตยกุล  กรรมการตรวจสอบ    
               (2)  นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ  กรรมการตรวจสอบ    
   โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่       19 ตุลาคม 2560        
   
     ?  แต่งตั้ง
        ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
          คือ    (1)  นายวัฒนา จันทรศร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
         โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่    19 ตุลาคม 2560         

         กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้
            -                 
                      
                  
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล      

    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

     1.   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวัฒนา จันทรศร    วาระการดำรงตำแหน่ง   3   ปี
  2.   กรรมการตรวจสอบ         นายสมภพ อมาตยกุล    วาระการดำรงตำแหน่ง   3   ปี
       3.   กรรมการตรวจสอบ         นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ    วาระการดำรงตำแหน่ง   3 
  ปี

        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    นายชัย แจ้งศิริกุล    

    พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน   -    ท่านมาด้วย 
โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่  2
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ 
และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2552 ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว
    
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

      1.    กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

     2.    ขอบเขต หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  ลงชื่อ     กรรมการ
     (นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
     
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้