รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2560 17:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ก.ย. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 18 ก.ย. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 ก.ย. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.2725
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.79
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 ก.ย. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ                      :
ที่ PFRD 077/2560
    
                             4 กันยายน 2560

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 และ 
  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการและนายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้

1.   ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2725 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
     27 กันยายน 2560
  
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 18 กันยายน 
2560
  
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้