รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
รายงานการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ (Onikoube) จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น (Onikoube Project)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2017/0476
วันที่ 1 กันยายน 2560

เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ (Onikoube)
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น (Onikoube Project)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Onikoube Project) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
  
ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "STEC") 
ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Onikoube Project) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ในการเข้าลงทุนกับบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("TSE")
เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนขึ้นใหม่ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื
้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่อ้างถึง (1) นั้น
บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนดังกล่าวว่า บริษัทฯ กับ TSE 
ยังไม่บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนโดยต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการอย่างรอบคอบก่อ
น เช่น อายุสัญญาการเช่าที่ดิน การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดทำประกันภัยโครงการและอื่นๆ
โดยจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่ออนุมัติก่อนเข้าทำรายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว

              ขอแสดงความนับถือ


                  (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)                                           
 กรรมการผู้จัดการ
             บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992, 1550
โทรสาร : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้