รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2560 08:17:00
หัวข้อข่าว
4 กันยายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ LOXLEY-W
หลักทรัพย์
LOXLEY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : 4 กันยายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ LOXLEY-W
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY-W)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 04 ก.ย. 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 08 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 ก.ย. 2560
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 14 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2560
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 30 ก.ย. 2560
สิทธิ
______________________________________________________________________