รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ส.ค. 2560 17:24:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

29 สิงหาคม 2560

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 167/2560 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้

  สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 
กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 17.28 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงจากที่มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำนวน 23.08 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 25.14 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

- การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่างงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ทำให้กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกินขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 7.4 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปีที่แล้วกองทุนรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกินขึ้นจำนวน 1.9 ล้านบาท

  - สำหรับงวด 6 เดือน 2560 กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 26.92 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 26.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.18

  - กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.99 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.19
  

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ                     (นายสมเมธ รังคกูลนุวัฒน์)
                              ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2174, 2173
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้