รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ส.ค. 2560 12:31:00
หัวข้อข่าว
ประกาศการปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ และโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จะปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บและโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส
ในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-อ่อนนุช) และสายสีลม
(สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน*) จากที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นราคาใหม่ ดังต่อไปนี้
1. อัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ (ปรับเพิ่มขึ้น 1-3 บาท)
จำนวนสถานี   0 - 1  2    3    4    5   6   7    8 ขึ้นไป
  ราคา (บาท)   16  23   26   30   33   37   40  44

2. โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป (ปรับขึ้นเที่ยวละ 1 บาท)
 50 เที่ยว 1,300 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 26 บาท   40 เที่ยว 1,080 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท
 25 เที่ยว  725 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 29 บาท   15 เที่ยว  465 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 31 บาท

3. โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน สำหรับนักเรียน - นักศึกษา (ปรับขึ้นเที่ยวละ 1 บาท)
   50 เที่ยว  950 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท      40 เที่ยว  800 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 20 บาท
   25 เที่ยว  550 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท    15 เที่ยว  360 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 24 บาท

4. โปรโมชั่นบัตรแรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ ปรับลดราคาสูงสุด 50% จากอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ       
 (16 - 44 บาท)
จำนวนสถานี   0 - 1  2   3    4    5    6     7   8 ขึ้นไป
ราคา (บาท)   8   12  13   15    17    19  20   22
สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมเงินเดินทางในระบบจะยังคงชำระค่าโดยสารในอัตราที่เรียกเก็บเดิม 15 - 42
 บาท ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
* รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่

     ทั้งนี้ ในเส้นทางส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช-สถานีสำโรง และจากสถานีวงเวียนใหญ่-สถานีบางหว้า
 ซึ่งเป็นส่วนของกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

     โดยการปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บและโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว 
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ซึ่งการปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บดังกล่าวสามารถทำได้ตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้